Zobacz nasze menu!
Sprawdź naszą kadrę!
Zobacz nasze referencje!
Zobacz koniecznie naszą salę bankietową!
CKB Sala bankietowa

Wzór umowy

Umowy

Wzór umowy do pobrania

 

Umowa

 

Zawarta w dniu ………………. pomiędzy:

Firmą „Anna” Piotr Wieczorek z siedzibą w Skierniewicach ul. Mazowiecka 28W wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wydział Rozwoju Gospodarki, Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta w Skierniewicach pod numerem 7695, reprezentowaną przez Piotra Wieczorka – właściciela, zwanego dalej Zleceniobiorcą

a

zwanym dalej Zleceniodawcą.

§1

Zleceniobiorca zobowiązuje się zorganizować przyjęcie weselne w dniu ................................  w miejscowości Kamion Centrum Konferencyjno Bankietowe w godzinach ........................... według załącznika nr 1 i kosztorysu , które stanowią integralną część umowy.

§2

Za wykonanie usługi w zakresie zgodnym z &1 przysługuje wynagrodzenie w wysokości   
.........................od os.(załacznik nr 1 menu) 

 §3

Strony ustaliły, iż w dniu podpisania umowy zostanie wpłacony zadatek w kwocie ............... złotych, słownie (.............. tysięcy złotych) na poczet realizacji usługi na konto bankowe PEKAO S.A / Skierniewice nr 26 1240 3321 1111 0000 2854 4320 lub gotówką.

 Pozostała część należności zostanie wpłacona w dniu wesela do godz. 22:00.

§4

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do należytego wykonania umowy, według jego najlepszej wiedzy i największej w tej mierze staranności.

2. W przypadku odstąpienia przez Zleceniodawcę od umowy, zobowiązany jest on zapłacić należne wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 w pełnej wysokości.

3. Wszelkie prawne obowiązki w tym opłaty Zaiks spoczywające na organizatorze imprez Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć i wypełnić.

§5

  1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku niedotrzymania przez Zleceniodawcę postanowień dotyczących gwarancji bezpieczeństwa dla uczestników i osób pracujących podczas przyjęcia. Do odstąpienia od realizacji umowy może dojść w sytuacji niewykonania bądź też nienależytego wykonania innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przez Zleceniodawcę.
  2. W każdym z w/w przypadków zleceniobiorca zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia.

§6

Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej strony w przypadku, gdy do niewykonania umowy dojdzie na skutek okoliczności siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od woli którejkolwiek ze stron .

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa ma zastosowanie w przepisach kodeksu cywilnego. Kwestie sporne, które mogą zaistnieć na tle wykonania niniejszej umowy strony   zobowiązują się rozstrzygnąć na drodze negocjacji.

            W przypadku niemożności rozwiązania sporów w drodze negocjacji, spór zostanie poddany rozstrzygnięciu przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Skierniewicach według regulaminu tego sądu.

§8

Wszelkie zmiany umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

§9

Zleceniodawca bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w trakcie imprezy w całym obiekcie i na terenie obiektu z winy zleceniodawcy lub gości weselnych i zobowiązuje się je pokryć w terminie 3 dni od daty ich powstania.

§10

Zleceniobiorca zabezpieczy dodatkowo  odpłatnie:

- karaoke SHOW koszt 800 zł

- obsługa baru (barman) koszt 450zł. + dodatkowo szkło, słomki, owoce, alkohol

- mgła, zimne ognie + 1 konfetii koszt od 600 zł.

- piwo Żywiec 30 litrów koszt 250 zł.

- ognie do tortu koszt 30 zł.

- stół wiejski koszt 1200 zł.

- wizualizacja koszt 800 zł.

- fontanna z czekolady koszt 900 zł/100 osób

- tort koszt 45- 50 zł/ kg

§11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Zleceniobiorca                                                                                             Zleceniodawca